KVKK HAKKINDA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun (KVKK) yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Şahinsev Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. (Eray Şahinsev Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince, Eray Şahinsev Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği; kişisel verilerin toplanması, kullanım amacı, işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu amaçla, gereken teknik ve idari güvenlik önlemlerini almakta ve sizi kişisel haklarınız hakkında bilgilendirmektedir.

Kliniğimiz, hastalarımız tarafından paylaşılan tüm bilgilerin gizlilik ve güvenliğine, hasta mahremiyetini koruyacak şekilde dikkat etmekte ve gerekli tüm önlemleri alarak muhafaza etmektedir.

Bu bilgilendirme, kişisel verileri koruma gerekliliklerine uygun olarak kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, işlendiği, gerekli mercilere aktarıldığı ve muhafaza edildiği ile ilgili açıklamaları içermektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları Hakkında

Kişisel verileriniz, Eray Şahinsev Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde, sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede tam ve gereği gibi verilebilmesi için toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Paylaştığınız kişisel veriler, telefon görüşmeleri, internet sitesi, sosyal medya kanalları, kliniğimizde bulunduğunuz ve tedavi gördüğünüz süre boyunca sözlü, yazılı, elektronik ve görsel olarak kaydedilip, aynı şekilde veya düzenlenerek depolanmaktadır.

Kliniğimizde toplanan kişisel veri türleri aşağıdaki şekildedir:

 • Kimlik verileri: Adı, Soyadı, TC Kimlik No, Türk vatandaşı olmamanız halinde Geçici TC No veya Pasaport No, doğum tarihi, cinsiyeti, medeni hali, hasta dosyamız içeriğinde bulunabilecek tanımlayıcı diğer kimlik verileri.
 • İletişim Verileri: Adres, Telefon numarası, elektronik posta adresi, sosyal medya hesap adı (bize mesaj göndermeniz durumunda) vb.
 • Finansal Veriler: Banka hesap numarası, IBAN No, Banka veya kredi kartı numarası vb.
 • Sağlık Verileri: Kişisel anamnez (sağlık geçmişi) bilgileri, tedavinizle ilgili tahliller, röntgenler, raporlar, muayene verileri, laboratuar ve görüntüleme sonuçları gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gereken güncel ve geçmiş sağlık bilgileriniz.
 • Dijital Veriler: Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kayıtları, bizimle telefon yoluyla iletişim kurduğunuzda alınan sesli görüşme kayıtları.
 • Diğer: Sağlık hizmetlerinizin planlaması ve finansmanı ile ilgili olarak paylaştığınız özel sağlık sigortası bilgileriniz, sosyal güvenlik kurumu bilgileriniz, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve mobil uygulamalarımızı kullanırken elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, genel konum verileri ve bu yolla ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, yorumlar, fotoğraflar.


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.)

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin kendileriyle paylaşılması
 • Tedavinin finansmanı konusunda, talepleriniz doğrultusunda planlama, tedavi, finansman, görüntüleme sonuçları gibi talep edilen bilgilerinizin özel sağlık sigortası kuruluşu ile paylaşılması
 • Randevunuzun hatırlatılması ve bilgilendirmek amaçlı, paylaştığınız telefon numarasından size ulaşılması
 • Hizmetlerimizin faturalandırılması
 • Klinik yönetimi tarafından verilerinizin istatistikleştirilerek kurum iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi
 • Hasta deneyimlerinin analiz edilerek daha iyi hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılması
 • Bilgi sistemleri tarafından, yetkisiz ve kötü amaçlı işlemlerin izlenerek engellenmesi, veri güvenliğinin sağlanması için gerekenlerin yapılması
 • Web sitesi ve internet üzerinden hasta sorularının yanıtlanabilmesi ve bilgilendirilmesi, site içeriğinin kullanışlı hale getirilebilmesi ve hasta memnuniyetinin incelenmesi, tedavilerimiz hakkında bilgilendirme yapılması.

Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli verilerinizin kliniğimiz ve dış hizmet sağlayıcılar bünyesinde fiziki ve dijital depolarında saklanan veriler, ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak son derece dikkatle muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması: İlgili yasa ve mevzuatlar gereği, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla şu kurum ve kuruluşlara zorunlu haller nedeniyle ve yalnızca talep edilen bilgilerle sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır:

 • Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa ait alt kamu sağlık kurum ve kuruluşları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Adli Makamlar
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı kurumlar
 • Türk Diş Hekimleri Odası
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Eczacılar Birliği
 • Tıbbi teşhis ve tedavi aşamasında birlikte çalıştığımız laboratuar, görüntüleme merkezi ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Danışmanlık alınan üçüncü kişiler (denetçiler, hukuki ve vergi danışmanları, konsültan hekimler, vs)
 • Hizmetlerinden yararlanılan iş ortaklarımız ( iş sağlığı ve güvenliği, implant firmaları, hasta kayıt sistemi firması, muhasebe hizmetleri, bilişim sistemleri iş ortağı vs)

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İlgili mevzuata uygun olarak, işlenen verilerinize yönelik:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen verilerinizle ilgili bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerinize erişme ve bu verileri talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışı üçüncü kişi ve kurumları öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği durumda bu verilerin düzeltilmesini talep etme, yanlış işlenen verilerin silinmesi veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler tarafından analiz edildiğinde aleyhinize bir sonucun oluşmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız durumunda bu zararın telafi edilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Eray Şahinsev Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verilerinizi yasaların belirlediği şekilde işlemekte, muhafaza etmekte ve aktarmakta olup, verilerinizin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.


Veri Sorumlusuna Talep ve Başvuru

Yasal çerçevede taleplerinizi yazılı olarak Kozyatağı Mah. Şakacı Sok. Selimoğlu Apt. No:14/1-A, Kadıköy / İstanbul adresine elden veya noter kanalıyla uzaktan, veya info@eraysahinsev.com adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.